Thursday, August 27, 2015

စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အေျခခံအစိတ္အပုိင္းမ်ား

What are the Basic Parts of a Desktop Computer?

All of the basic parts of a desktop computer are considered hardware. The computer case, monitor, keyboard, mouse, and power cord are considered the basic parts. These items are the things you notice right away when you look at a desktop computer.

Beyond these parts are the hardware items that are located inside the computer case and the peripherals, which are optional pieces of hardware that make the computer system more useful, or enable you to accomplish additional tasks. Let's take a look at the basic hardware components, or the things required in order to let you and the computer interact.


 စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၏အေျခခံအစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးဟာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ စက္ပစၥည္းပုိင္း တနည္း ရုပ္၀တၱဴပုိင္းပါ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပုံးခြံ (Computer Case)? ကြန္ပ်ဴတာ အေပၚစက္ (Monitor) ကြန္ပ်ဴတာ လက္ႏွိပ္ခုံ၊ (Keyboard) ၊ ေမာက္စ္ (Mouse) ႏွင့္ မီးအားေပး ကိရိယာ (Power Cord) ဒါေတြအားလုံးဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းမ်ား၏ အေျခခံအစိတ္အပုိ္င္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒီအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္အသုံးျပဳေနေသာ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားတြင္ တခါထဲ ေတြ႕ျမင့္ႏို္င္ပါတယ္၊ 
ဒီပစၥည္းမ်ားအျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ေသတၱာ အတြင္းရွိ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္၊ တနည္း ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၄င္းပစၥည္းမ်ားဟာ ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္ဖုိ႔အတြက္ အရမ္းအေရးပါ ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းဆီးအလုိက္ သူေနရာသူ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္၊ ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံ စက္ပစၥည္းပုိင္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ လူနဲ႕ၾကားဘယ္လုိဆပ္စပ္မႈေတြ အမိန္႔လုိက္နာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသလဲ ....? 

Globalcomputercenter မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။
 

ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္

Challenge!

 • Think about the activities you perform or want to perform using a computer (email, online shopping, etc.).
 • Think about all the computers that are necessary for you to complete your normal activities.
  • Is it a computer that controls the stoplights so you can drive to work?
  • How did the cashier scan and calculate your grocery items?
  • Does the coffee store you visit use a computer to order their inventory?
  • How does the department store manage their merchandise?
   
 • သင္ေလ့လာခဲ့ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ သင္ခန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊  ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္မွ ေစ်း၀ယ္/ေရာင္းျခင္း)
 • ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင့္ရဲ႕ ပုံမွန္ေလ့လာမႈက ျပီးဆုံးပါျပီ၊ လုိအပ္ေနေသးရင္ ဆက္ျပီးေလ့လာပါ၊ 
 • ေမးခြန္းေလးေတြ ေျဖၾကည့္ရေအာင္  • ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသုံးခ်ျပီး လမ္း မီးပြီဳင့္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္သလား?
  • ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၊ စတုိးဆုိင္မ်ားတြင္ ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ျဖင့္ စီစစ္ ျပီး ေငြေၾကးစာရင္ကုိ တစ္ခါတည္း တြက္ခ်က္ႏုိ္င္သလား ?
  • ကုန္က်န္စာရင္းမ်ားကုိ တြက္ခ်က္ႏုိင္သလား ?
  • စတုိးဆုိင္အတြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဘယ္လုိစီမံတြက္ခ်က္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္သလား? 
Globalcomputercenter မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ ရဲ႕ သမုိင္းအစ

Types of Personal Computers


  Two popular types of personal computers are the IBM compatible and Macintosh computers. The first personal computer was produced by IBM in 1981 and was called the IBM PC. In 1984, Apple Computer introduced the Macintosh, or Mac, and it became the first widely sold personal computer with a graphical user interface or GUI (pronounced gooey). Although both IBM and Apple computers are personal computers, the term PC came to refer to IBM or IBM-compatible personal computers.

ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ IBM compatible ႏွင့္ Macintosh  တုိ႔ပါဘဲ၊ ပထမဦးဆုံး လူတစ္ဦးတည္းသုံးကြန္ပ်ဴတာကုိ IBM ကုမၸဏီမွ 1981 ခုႏွစ္မွာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီ ကြန္ပ်ဴတာကုိ IBM PC လုိ႔ အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ 1984 မွာေတာ့ Apple ကုမၸဏီမွ Macintosh (ေခၚ) Mac ကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္ .... ပထမဦးဆုံး Apple ရဲ႕ PC ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွာ အမ်ားဆုံးအေရာင္းစံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒါ Window ရဲ႕ အစလုိေတာင္ ဆုိရမွာပါ၊ ဘာေၾကာင္းလည္း ကြန္ပ်ဴတာ သမားေတြသုံးေနတာက Command Line Interface ထဲမွာ သုံးေနၾကတာပါ .. ခု Apple က Graphical User Interface ရုပ္ပုံ Icon မ်ားႏွင့္ ခုိင္းလုိ႔ရတဲ့ PC ကုိ စထုတ္လုပ္လုိက္လုိ႔ပါဘဲ၊  ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးဟာ လူတစ္ဦးတည္း PC ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကုိ စျပီးထုတ္လုပ္လုိက္တာပါဘဲ၊ PC သမုိင္းအစ ... IBM က ၊ လူတစ္
တည္းသုံးကြန္ပ်ဴတာ IBM compatible.
Apple now produces a Macintosh computer called the iMac, which is a desktop computer that features an all-in-one design. This means all the internal components are located behind the monitor, rather than in a tower case, which is customary in desktop computers.
While our training is intended for people who use PCs and the Windows operating system, some of our information also applies to Macintosh computers.
Apple ကလည္း  Macintosh ကြန္ပ်ဴတာအမ်ိဳးအစားကုိ iMac ဆုိျပီး ထုတ္လုပ္ပါတယ္၊ အဲဒီ iMac ကုိ အကုန္လုံး တပါတည္းပါ၀င္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္၊  ဆုိလုိတာကေတာ့ အတြင္းပုိင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးကုိ Monitor ရဲ႕ေနာက္ဘက္မွာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္၊ ဆုိလုိတာ System Unit ကုိ သီးျခား စီမထားဘဲ တတြဲလုိက္ ထုတ္လုပ္တာကုိ ေျပာျခင္းပါ၊ အဲဒါဟာ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားဒီဇုိင္းတစ္မ်ိဳးဘဲျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားကုိ PC အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတည္းသုံး ပုံစံႏွင့္ စက္လည္ေသာ စနစ္ ပရုိဂရမ္မ်ားကုိ တပါတည္း ထည့္သြင္းေစခဲ့ပါတယ္၊ Macintosh computers သုံးနည္းကုိ သီးသန္႕ တင္ေပးသြားပါမယ္ ၊
Globalcomputercenter မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကြန္ပ်ဴတာအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း

What are the Different Types of Computers?

There are many types of computers, but personal computers such as desktop and laptop computers are probably the two type of computers that you think of first.

မတူညီတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားမ်ား ဘယ္ႏွစ္မိ်ဳးေလာက္ရွိသလဲ ?

ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါဘဲ၊ ဒါေပမဲ့  Personal Computer  (PC) လူတစ္ဦးတည္းသုံးကြန္ပ်ဴတာမွာေတာ့ (Desktop) စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ (Laptop) မွတ္စုစာအုပ္အရြယ္၊ ဘယ္ေနရာမဆုိ ယူသြားလုိ႔လြယ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ဆုိျပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ပထမဆုံး မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။

Desktop Computers
Many people use desktop computers, or desktops as they are often referred to, at work, home, school, or the library. They can be small, medium, or large in style, and usually sit on a desk. The term desktop actually refers to the casing, or the tower. Once you add a monitor, mouse, and a keyboard, you have what is typically known as a desktop computer.
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Desktop Computer (စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာ)အမ်ိဳးအစားကုိ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္၊ ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ရုံးလုပ္ငန္းေတြ၊ အိမ္၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ သကၠသုိလ္၊ စာၾကည့္တုိက္ေတြမွာ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္၊ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ အရြယ္အစားေတြကေတာ့ ဆုိက္စုံပါဘဲ   ၾကီး၊ လတ္၊ ေသး ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ မိမိအလုပ္စားပြဲမွာ ေနရာခ်ထား အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္၊ Desktop ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ိဳးအစားကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ System Box အေနအထားအရ အလွဲအေနအထားကုိ Desktop ၊ အေထာင္အေနအထားကုိ Tower ဆုိျပီး ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ Desktop ကြန္ပ်ဴတာအမ်ိဳးအစား တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အသုံးျပဳရမယ့္ Monitor Mouse ႏွင့္ Keyboard မ်ားကုိ အျပင္တြင္သီးျခားပုံစံျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျပီး ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ System box တြင္ တပ္ဆင္ျပီး အသုံးျပဳရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေယဘုယအားျဖင့္ Desktop computer တာလုိ႔ လူသိမ်ားသလဲဆုိရင္ ....

Most desktop computers are easy to upgrade and expand, or add new parts. In addition to expandability, another benefit of desktop computers is the cost. If you compare a desktop computer with 128 MB of RAM and a 2 GB hard drive to a laptop with the same features, you will most likely find that the desktop computer is priced lower.
Desktop ကြန္ပ်ဴတာ ၏ တည္ေဆာက္ပုံအရ ဆပ္စပ္ပစၥည္းမ်ားဟာ သီးျခားရွိေနေသာေၾကာင့္ ပ်က္သြားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ လွဲလယ္ျခင္း၊ အသစ္တုိးျမွင့္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူပါတယ္၊ အျခားေကာင္းက်ိဳးအေနျဖင့္ Desktop computer အပုိပစၥည္းမ်ားဟာ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိ္င္ပါတယ္ ...။ အကယ္ရဲ႕ 128 MB ၊ HD 2GB အဆင့္ရွိတဲ့ Desktop ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ Laptop မွာ ထည့္သြင္းတဲ့ 128 MB ၊ HD 2GB ပစၥည္းခ်င္းတူေနမယ္ဆုိရင္ .. အလုပ္လုပ္ပုံခ်င္းတူေနပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမဲ့ Laptop ကေတာ့ ေစ်းပုိၾကီးပါလိမ့္မယ္ ။
The term desktop computer originated when the computer case was wide and flat, and was designed specifically to fit on your desktop with the monitor on top.
တည္ေဆာက္ပုံစနစ္အရ Desktop ကြန္ပ်ဴတာဟာ Casing (ပုံခြံ) တည္ေဆာက္ပုံအရ၊ က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းတည္ေဆာက္ထားလုိ႔ စားပြဲေပၚမွာထားျပီး အသုံးျပဳဖုိ႔ သင့္ေတာ္တာ မုိ႕လုိ႕ Desktop Computer လုိ႔ ေခၚတြင္တာပါ။ 
Laptop Computers
The second type of computer that you may be familiar with is a laptop computer, or laptops as they are often referred to. Laptops are battery or AC-powered personal computers that can be easily carried and used in a variety of locations.
ဒုတိယကြန္ပ်ဴတာအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အမ်ားလည္း ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္စြာသိထားျပီးျဖစ္တဲ့ Laptop Computer အမ်ိဳးအစားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ Laptops အမ်ိဳအစားမ်ားကေတာ့သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူျပီး  ေနရာမေရြးယူ
သြားႏုိင္ပါတယ္ Laptop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားဟာ မီးအားျဖင့္တုိက္ရုိက္သုံးႏုိင္သလုိ ၊ဘထၳရီ ျဖင့္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ 

A quick glance at the size of a laptop and you might guess that it would be difficult to expand or upgrade. While the desktop computer case is relatively easy to open and access internal components, the small laptop case makes this more difficult in comparison; however, the primary benefit of a laptop computer is its small size and easy portability.A laptop computer is sometimes called a notebook computer because of its size.
အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ပစၥည္းအစားထုိးျခင္း၊ တုိးျမွင့္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ခက္ခဲပါတယ္၊ Laptop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားဟာ အစားထုိးပစၥည္းမ်ား ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားပါတယ္ ၊ အားသာခ်က္ကေတာ့ အင္တာနက္စနစ္ကုိ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ Wireless  ၾကိဳးမဲ့စနစ္ ပါရွိပါတယ္၊ အရြယ္အစားဟာ ေသးငယ္တဲ့အတြက္ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူပါတယ္၊ Laptop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကုိ Notebook ကြန္ပ်ဴတာလုိ႔လည္း ေခၚႏုိင္ပါေသးတယ္။

Globalcomputercenter ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ၀င္းဒုိးစက္လည္ပတ္ေသာစံနစ္

An operating system is the most important software that runs on a computer. You might be thinking, “OK, but what is software?” Software is any set of instructions that performs some task on a computer. The operating system performs many essential tasks for your computer.

It controls the memory needed for computer processes, manages disk space, controls peripheral devices, and allows you to communicate with the computer without knowing exactly how a computer works. Without an operating system, a computer is useless


ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကုိ လည္ပတ္ဖုိ႕အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးၾကီးတဲ့စနစ္ဟာဆုိရင္ operating system လုိ႕ဆုိတဲ့ Window ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ျပီ ဒါဆုိရင္ Software ဆုိတာဘာလဲ ? Software ဆုိတာက တဆင့္ျပီးတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ ညႊန္ၾကားထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ပါဘဲ။ Operating System ကလည္းဘဲ မ်ားစြာေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္၊
၄င္းစံနစ္ကသည္ပင္ ကြန္ပ်ဴတာစံနစ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ မွတ္ညဏ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဖုိင္ေနရာခ်ထားေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အလုပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စသည္မ်ားကုိ စံမံလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္၊ Window လုိဆုိတဲ့ Operating System ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မသိဘဲ တိက်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၄င္းစံနစ္မ်ား မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ဆုိတာ၊ Window လုိေခၚ Operating System မရွိဘူးဆုိရင္ ကြန္ပ်ဴတာဟာ အသုံးမတဲ့အရာ ၾကီး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္....။

Globalcomputercenter  ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ(၁)

Computers Simplified

Part of the Computer Motherboard For beginning computer users, the computer aisles at an electronics store can be quite a mystery, not to mention overwhelming. However, computers really aren't that mysterious. All types of computers consist of two basic parts – hardware and software.


အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ
ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံအရင္းအျမစ္အေနနဲ႕ အခုမွ ကြန္ပ်ဴတာကုိ စတင္ ေလ့လာမယ့္ သူအေနနဲ႕ သိထားသင့္တာကေတာ့၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာ လွ်ပ္စစ္နဲ႕ဓာတ္အားနဲ႕ လည္ပတ္တာဆုိေတာ့ သူရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံ၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္နက္နဲ႕ပုံ၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အရာရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့၊ ဒါလည္း သူေနရာႏွင့္ သူေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာဟာ အမွန္တကယ္ လွ်ိဳ၀ွက္နက္နဲ႕မႈေတြရွိမေနဘူးလား? 
 အေျခခံအား ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကုိ အစိတ္အပုိင္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ... အဲဒါကေတာ့ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(စက္ပုိင္း) Hardware၊ ပရုိပရမ္မ်ား (Software ) စက္လည္ေစေသာစနစ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ အသုံးခ် program မ်ား။
(စက္ႏွင့္ စက္ကုိ ေမာင္းႏွင္မည့္ စနစ္) hardware and software

Hardware is any part of your computer that has a physical structure, such as the computer monitor or keyboard. If you can touch it, it is hardware. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do. It is what guides the hardware and tells it how to accomplish each task.

 Hardware စက္ပုိင္းဆုိတာက ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ပုံပါဘဲ၊ တနည္းေျပာရရင္ Monitor (အေပၚစက္) ၊ keyboard (ကြန္ပ်ဴတာ လက္ႏွိပ္ခုံ)၊ အဲဒါေတြကုိ လက္နဲ႕ထိၾကည့္၊ ကိုင္ၾကည္မယ္ဆုိရင္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ အဲဒါေတြဟာ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြေပ့ါ (hardware) ၊ 


Software ဆုိတာကေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္အစီအစဥ္ေတြပါဘဲ ၄င္းကေနျပီးေတာ့ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြကုိ ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆုိျပီး စီစဥ္ပါတယ္ ၊ Software ကေနျပီေတာ့ hardware ကုိ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းဆီကုိ ဘယ္လုိလုပ္ဆုိျပီး ညႊန္ၾကားမႈေတြေပးတဲ့ အတုိင္း စက္ပုိင္းဆုိင္ရာမွျပီးဆုံးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။

Anything you buy for your computer can be classified as either hardware or software. Once you learn more about these items, computers are actually very straightforward.

ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကုိ သင္၀ယ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္ဟာကေတာ့ ရုပ္ပုိင္း၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ Software ပုိင္းဆုိျပီး ခြဲျခားႏုိင္ျပီေပါ့။

The first electronic computer, the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), was developed in 1946. It measured 18 feet by 80 feet and weighed 30 tons.
ပထမဆုံး လွ်ပ္စစ္ကြန္ပ်ဴတာက 1946ခုႏွစ္မွာ စျပီးတီထြင္ခဲ့ျပီေတာ့ ထုတည္က 18 ေပ ျမင့္ျပီး တန္ 30 ေလာက္အေလးခ်ိန္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ ဆုိတာ ဘာလဲ?

What is a Computer?


 A computer is an electronic device that manipulates information or "data." It has the ability to store, retrieve, and process data. You can use a computer to type documents, send email, and surf the Internet. You can also use it to handle spreadsheets, accounting, database management, presentations, games, and more.

Whether you realize it or not, computers play an important role in our lives. When you withdraw cash from an ATM, scan groceries at the store, or use a calculator, you're using a type of computer.

ကြန္ပ်ဴတာ ဆုိတာ ဘာလဲ?
ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုပါဘဲ သူကေတာ့ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား (သုိ႔) ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  လက္ျဖင့္ကုိင္တြယ္အသုံးခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ၄င္းမွာ အခ်က္လက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းႏုိင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ရယူအသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ မိမိအသုံးျပဳလုိေသာ စနစ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာစံနစ္ကုိသုံးျပီးမွ ေက်ာင္းသုံး၊ ရုံးသုံးအေနျဖင့္ စာစီစာရုိက္လုပ္မလား၊ ေက်ာင္းသုံးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္၊ အီးေမးလ္ ပုိ႕ျခင္း၊ အင္တာနက္ ၀င္ေရာက္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကုိလည္းျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းဟာ အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႕ပါတယ္၊ စာရင္းကုိင္နယ္ပယ္မွာဆုိရင္ စာရင္းအင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးလည္း သုံးႏုိင္ပါတယ္၊ စာရင္းကုိင္ပညာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စံမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သရုပ္ျပျခင္း၊ ဂိမ္းကစားနည္းမ်ား၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

အေျခအေနဟာဆုိရင္ လူသားမ်ားရဲ႕ေန႕စဥ္ဘ၀ႏွင့္ မိတ္ေဆြသဖြယ္ တူယွဥ္တြဲလ်က္အေရးၾကီးတဲ့ က႑မွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္၊ ဘဏ္ကုိ ATM ကဒ္မွ ေငြသြားထုတ္မလား? ကုန္တုိက္ေတြမွာသြားျပီး ေစ်းသြား၀ယ္မလား? ေစ်းသုံးစရင္းေတြကုိ တြက္ခ်က္မလား? ဒါဟာ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အသုံး၀င္မႈေတြပဲမဟုတ္ပါလား၊

Globalcomputercenter ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္အေၾကာင္း

 
Networking ဆုိတာဘာလဲ၊ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမယ္ဆုိရင္... ကမ ၻာေပၚရွိ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Networking ဆုိတာ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လုံး (သုိ႔) အဲဒီထက္အမ်ားၾကီး ပုိတဲ့ တစ္လုံးႏွင့္တစ္လုံး အမ်ားအျပား ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ စံနစ္ၾကီးတစ္ခုပါ၊ Networking ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အခ်ိတ္အဆက္မိထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကဖုိ႔ပါ၊ အခ်င္းခ်င္း ဖုိင္အျပန္အလွန္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ပရုိဂရမ္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ စံနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

Area Networks

ကြန္ပ်ဴတာ Network မ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ထားေပးႏုိင္ပါတယ္။
နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျပီး ခ်ည္းကပ္ရန္ Network နည္းစံနစ္မ်ားအရ ေျမပုံတည္ေနရာမ်ားအလုိက္  ၄င္းကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားၾကပါတယ္။


 Local area networks (LANs)
တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းပုံစံျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ခ်ိတ္ဆက္မူပုံစံ (Local Area Networks) ဥပမာ။ ။ ေယဘုယအားျဖင့္ အိမ္တအိမ္တြင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ (သုိ႔) ေသးငယ္ေသာ ရုံးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။
 

 wide area networks (WANs)
ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕ေသာ Network ခ်ိတ္ဆက္မႈစံနစ္မ်ိဳး။ Wide area Network တစ္ျမိဳ႕ႏွင့္ တျမိဳ႕၊ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ ေနာက္ဆုံး ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ စံနစ္၊ တနည္း အင္တာနက္ ဆုိတာလည္း ကမ ၻာအၾကီးဆုံး ျပည္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Network စံနစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ 

Network Design

Network ဒီဇုိင္း ။ ။ ကြန္ပ်ဴတာ Network လည္းဘဲ ၄င္းစံနစ္ကုိ ခ်ည္းကပ္ဖုိ႔နည္းလမ္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။
Network ဒီဇုိင္း ပုံစံကုိ Client / server ႏွင့္ Peer-to-peer ဆုိျပီး ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ (Client-server) Network  စနစ္မ်ားကုိ Server ဗဟုိမွ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၾကပါတယ္။
Server မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တာကေတာ့ e-mail (အီးေမးလ္)၊ Web pages (အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား)၊ ဖုိင္ႏွင့္ အျခားေသာ အသုံးခ် program မ်ားတုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
Peer-to-peer Network စနစ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအားလုံးသည္ တူညီေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ စံနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ Client / server စံနစ္ကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဓိကအသုံးျပဳျပီး၊ Peer-to-peer စံနစ္မ်ားကုိေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ အေသးစားရုံးမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ 


Network topology
 Network တည္ေဆာက္ပုံအရ ေနရာသတ္မွတ္မွဳမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳၾကပါတယ္ (သုိ႔) အခ်က္အလက္စီးဆင္းပုံ ဦးတည္ခ်က္ပုံစံကုိ မူတည္ျပီး တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။  bus networks တစ္ခုကုိ ဥပမာေပးၾကည့္မယ္  ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အားလုံး တစ္ခုတည္းေသာေနရာမွ သြယ္တန္းျပီး မွ ်ေ၀သုံးစြဲေသာ စံနစ္ပုံစံပါ တနည္း မ်ဥ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းတည္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ စံနစ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ Star Network မ်ားသည္ ဗဟုိမွ အဓိကထိမ္းခ်ဳပ္ထားျပီး အခ်က္အလက္ မ်ား စီးဆင္းေစေသာ စံနစ္ျဖစ္ပါတယ္။  ေယဘူယအားျဖင့္ network topologies မွာ Bus, Star, ring networks ႏွင့္ Mesh networks မ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

Network Protocols

Network Protocols    ကြန္ပ်ဴတာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစျပီး  ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္  Network ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိ Network Protocols လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီမွာ မျပီးဆုံးေသးဘဲ Computer Network စံနစ္ကုိ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္း ခဲြျခားႏုိင္ပါေသးတယ္ အဲဒါကလည္း Protocols စံနစ္မွ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းပါ။ Network တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ  Protocols မွ သီးျခားေသာ applications မ်ားအတြက္ အသီးသီး အေထာက္အပံ့ေပးထားျခင္းဟာ ျပည့္စုံေစေသာ အရာတစ္ခုပါ။ အဲဒီအထဲမွာ ေရပန္းစားတာကေတာ့ TCP/IP ပါဘဲ အိမ္သုံး အင္တာနက္စံနစ္ကုိ အသုံးအမ်ားဆုံး Protocols တစ္ခုပါဘဲ။ 

Home Networking

Home Networking (အိမ္သုံး ကြန္ပ်ဴတာ network) network အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကပင္ Network မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးၾကျပီး ၊ ထိန္းသိမ္း ျပဳဳျပင္ေပးၾကသည္။ အိမ္သုံးကြန္ယက္စံနစ္ကုိ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားအရ Network တပ္ဆင္သုံး အိမ္ပုိင္ရွင္မွ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါသည္။  အနည္းငယ္ေသာ လူတစ္စု (သုိ႔) နည္းပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ Broadband router (wifi စက္) အမ်ားစုမွာ ကုမၸဏီအမ်ားစု မတူညီေသာ  အိမ္သုံး Network မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး တပ္ဆင္ထားၾကပါတယ္၊ Broadband Internet( ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ၂၄ နာရီလုံးခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အင္တာနက္လုိင္း) မ်ားကုိအသုံးျပဳျပီး အိမ္သုံး အင္တာနက္ၾကိဳးမဲ့လုိင္းစက္ (broadband routers) မွ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းႏွင့္တစ္ခန္းကုိ ျပည့္၀ေသာ လုိင္းအားျပည့္ စနစ္မ်ားျဖင့္ တျပိဳင္တည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပး ထားၾကပါတယ္၊ အဲဒီ (Network) ကြန္ယက္ အတြင္းမွာဘဲ Printers မ်ား ၊ အခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာပင္ ေမွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္းေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။ Network လုံျခဳံမွဳစံနစ္ကုိလည္း ကူညီေပးႏုိင္ၾကပါတယ္။
 

Home networks (အိမ္သုံး Network) စံနစ္မွာ   မ်ိဳးဆက္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ နည္းပညာအသစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဟာ အစဥ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာက ေယဘူယအားျဖင့္ Home network ကုိ လက္ရွိအသုံးျပဳမည္ ကြန္ပ်ဴတာအတြက္သည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ Printer မ်ားကုိ မွ်ေ၀သုံးစြဲျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုကာလမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ Network ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ား၊ ဗီြဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ား၊ Smartphone မ်ားမွ အသံႏွင့္ ဗြီဒီယုိမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈအသုံးျပဳေနၾကပါျပီ၊ အလုိအေလ်ာက္ အိမ္သုံးစံနစ္မ်ားတြင္လည္း အဲဒီႏွစ္မ်ားစြာအတြက္ ရွိႏွင့္ခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ အဲ့ဒီစနစ္ဟာ အလြန္အမင္းဘဲ ေခတ္ေရစီးအရ ၾကီးထြားျမန္ခဲ့ပါတယ္၊ မီးပြိဳင့္မ်ား၊ ဒီစကုိမီးမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဟာလည္း လက္ေတြ႕က်ေသာ Network စံနစ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီဂ်ီတယ္ အပူခ်ိန္တုိင္းကိရိယာမ်ား၊ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။

Business Networks

 
 Business Networks (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ကြန္ယက္) ေသးငယ္ေသာ ရုံးမ်ား၊ အိမ္မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တူညီေသာ network ခ်ိတ္ဆက္မူကုိ အေျခခံခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳကုိ ထပ္တုိးခ်ဲမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခ်က္လက္မ်ား သုိေလွာင္ျခင္း၊ လုံျခဳံေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ Network မ်ားကုိ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  တုိးခ်ဲခဲ့ၾကပါတယ္၊ အစဥ္သျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕စီးပြားေရးမ်ား ပုိျပီး ၾကီးမားလာခဲ့ပါတယ္။ Home Network မ်ားကုိ ေယဘူယအားျဖင့္ Lan (Local area Network) တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။ Business Network စီးပြားေရး ကြန္ယက္မွာေတာ့ LANs အမ်ားအျပားကုိ ပါရွိဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္၊ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၄င္းအေဆာက္အဦး၏ တည္ေဆာက္ပုံအရ ေနရာအမ်ားအျပားကုိ Wide-area-network (ေနရာက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း) စံနစ္ကုိ သုံးျပီး သူတုိ႔၏ ရုံးခဲြမ်ားကုိ အတူတကြ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၄င္းစံနစ္ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳၾကပါတယ္၊ (Voice over IP) အုိင္ပီစံနစ္ျဖင့္ အသံျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ Network တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ နည္းပညာျဖင့္ Backup သိမ္းဆည္းေပးျခင္း။ ပုိျပီးၾကီးမားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း သူတုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္ Website မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာက္ေရွာက္ၾကပါတယ္၊ Intranets ဟုေခၚေသာ မိမိကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ျခင္း သီးသန္႕စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ကူညီေပးေစပါတယ္။Networking and the Internet

    
ကြန္ပ်ဴတာ Networking စံနစ္ သိသိသာသာ ေရပန္းစားခဲ့ မွဳဟာ  ၁၉၉၀ ခု အေစာပုိင္းမွာ WWW( World Wide Web) စံနစ္တီထြင္လာမွဳေၾကာင့္ပါဘဲ။ ျပည္သူပုိင္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ Peer to peer (P2P) မွ ဖုိင္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္းစံနစ္၊ ႏွင့္ အေရးျပီး အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ အင္တာနက္ Sever မွတဆင့္ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ Wired versus  Wireless Networking

ၾကိဳးစံနစ္ ႏွင့္ ၾကိဳးမဲ့ Network ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ Network Protocols အမ်ားအျပားမွာ တူညီေသာ ခ်ိတ္ဆက္မွဳမာ်း ရွိၾကပါတယ္။ ဥပမာ၊ TCP/IP, ၄င္းစံနစ္ဟာ အင္တာနက္စံနစ္ကုိၾကိဳး (သုိ႕) ၾကိဳးမဲ့ ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ Ethernet ၾကိဳးစံနစ္  Network ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာျဖတ္သန္းေစခဲ့ပါတယ္။ ပုိျပီး ပစၥဳပၸန္က်တာကေတာ့ ၾကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းစံနစ္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ Network ခ်ိတ္ဆက္မွဳ နယ္ပယ္အသစ္တြင္ နည္းပညာ၏ ပထမတန္းအဆင့္မွာ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းစံနစ္မ်ားတြင္ Smartphone အေထာက္အပံ့တစ္ခုပင္ျဖစ္ျပီး ၾကိဳးမဲ့ ဆက္စပ္ပစၥည္းအသြင္သစ္မ်ားလည္း Mobile Networking နယ္ပယ္အသစ္တစ္ခုအတြက္ အစပ်ိဳးေျခလွစ္သစ္တစ္ခုကုိ စတင္ေပးခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား....။

globalcomputercenter  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Monday, August 10, 2015

ဖုန္းအေျခခံ


လူတုိင္းရဲ႕လက္ထဲမွာ ေရပန္းစားတာက Mobile phone ပါ။ ဟုတ္ပါျပီ ဒီ လူတုိင္းလက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ဖုန္းကုိ ဘာေတြ အသုံးတည့္ေနသလဲ ေမးစရာေမးခြန္းရွိပါတယ္။ Phone setting ထဲမွာ မူလပါရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာအတုိင္း ေျပာျပရမယ္ဆုိရင္ Phone Call Message(Message)မွာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲေနပါျပီ။
SMS ၊ MMS ၊ SMS (Simple Text message ) ရိုးရိုးကန္႔သတ္စာလုံးမ်ားျဖင့္ ပုိ႔ျခင္း၊ MMS (Multimedia Message) အဲဒါက Video ၊ Voice ၊ Photo (ရုပ္သံဖုိင္၊ အသံဖုိင္၊ ဓါတ္ပုံဖုိင္) စသည္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ Phone ေခၚျခင္းႏွင့္ ပက္သတ္ျပီးေတာ့ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ Local (ျပည္တြင္း)၊ Oversea (ျပည္ပ) ၊ ေနာက္တစ္ခုက Local Sim ကုိRomainဖြင့္ျပီးကုိေရာက္ရွိေနတဲ့ႏုိင္ငံမွPhoneCenter 
 Network  စံနစ္ကုိ သုံးျပီး Oversea စံနစ္ျဖင့္ ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ လက္ခံ ဖုန္းေခၚျခင္းကုိ(Romain) 
 လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဖုန္းေခၚစဥ္ Line လြဲျခင္း အဲဒါ Line Divert လုပ္ျခင္းပါ။ ဒါက ဒီဖုန္းကုိ ၀င္လာတဲ့ဖုန္း Call ေတြကုိ ေနာက္တစ္လုံးကုိ လြဲထားျခင္းပါ။ ၄င္းဖုန္းမွ လက္ခံေျပာဆုိျခင္းပါ။
ေနာက္တစ္မ်ိုဳး Phone Center မွ Auto ျပဳလုပ္ေပး ထားျခင္း Left Voice Message ပါ။ဖုန္းေခၚတဲ့အခ်ိန္ out of Network area (ဖုန္းေခၚဆိုမႈျပင္ပဧရိယာ) ေရာက္ေနခဲ့ရင္ (ဖုန္းေခၚဆိုသူမွ ကိုယ္ေျပာလိုေသာ စကားမ်ားကို မွာထားျပီး အသံခ်န္ထားေသာစနစ္ျဖစ္ပါတယ္)။
Phone Book ဖုန္းနံပါတ္စာအုပ္ ဒါက အသိမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ နံပါတ္မ်ားကို သိမ္းျပီးမွတ္သားထားပါ။ဒါမွတ္
တဲ႔ေနရာမွာ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။နံပါတ္သိမ္းထားျခင္းကို Sim card တြင္သိမ္းထားျခင္း၊ Phone Memory တြင္သိမ္းထားပါ။မိမိႏွစ္သက္ရာ သိမ္းပါ။နံပါတ္ျပန္ရွာျခင္း။အစျပဳစကားလံုး မ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ call 
ႏွိပ္ျပီးေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္္။နံပါတ္သိမ္းတဲ့အခါ ၾကိဳးဖုန္း၊ ၾကိဳက္တဲ့ဖုန္းဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျပီးသိိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္၊ အိမ္၊ရံုး ဆိုျပီးခြဲျပီးသိမ္းႏိုင္တယ္။
Phone call ေခၚတာနဲ႕ ပါတ္သတ္ျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ဖုန္းတြင္ simple call (ရိုးရိုးေခၚဆိုျခင္းႏွင့္) video calling ရုပ္ျမင္ျပီးေခၚဆိုျခင္းဆိုျပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။၄င္းစနစ္ဟာ Phone center မွာေပးေသာ service ႏွင့္ မိမိဖုန္းအမ်ိဳးအစား ႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္ပါတယ္။Internet (Browser) ဖုန္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္ (Browser)ကိုဖြင့္ျပီးGoogleမွမိိမိသိလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
 ရိုက္ျပီး search လုပ္ပါ။ ကန္သတ္ခ်က္မရွိ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Phone Internet ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ မိမိဖုန္းရဲ႕ Network စနစ္ ႏွင့္ Phone Center မွေပးေသာ Network quality ေပၚမွာ မူတည္ျပီး ျမန္ျခင္း ေႏွးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  Network စနစ္မ်ားမွာ
 2G (second Generation) စနစ္သည္ (E)သာေပၚျပီး ေႏွးေကြးပါတယ္ ။3G (Third Generation) သည္ 
 H+ (or) HSDPA အဆင့္သြားသည္ အေျခခံ ျမန္ႏႈန္း 200 KBPS မွ 300KBPS အထိရရွိနိုင္ပါတယ္။
ဖုန္းစနစ္ႏွင့္ (Phone ႏွင့္ ဆိုင္ပါတယ္) မိမိယူထားေသာ Data Plan ေပၚတြင္လည္း မူတည္ပါတယ္။
 ပမာဏ ယူထားလည္းျမန္အားပိုေကာင္း။Time Baseအခ်ိန္ျဖင့္ယူလွ်င္သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းသာ360KBPS
အတြင္းသာရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အင္တာနက္ ပိုင္းက မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔႔ပါတယ္။
                  Phone ကိုမိမိစိတ္ၾကိဳက္ Personalize Profile သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။Profile မွာ General ပံုမွန္သတ္မွတ္ ခ်က္ပါ။Silence အစည္းအေ၀း ရွိေနစဥ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ပါ။၄င္းစနစ္ကို အသံုးျပဳထားရင္ ဖုန္းက Ringမည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမဲ႔ vibration (တုန္ခါမႈကေတာ႔) ရွိေနမွာ။ေနာက္
တစ္ခုက Air plane Mode ပါ အဲဒါက ေလယာဥ္ပ်ံေပၚေရာက္ေနစဥ္ ဖုန္းကို လံုး၀ ပိတ္စရာ မလိုဘဲ ဖုန္း
Network ကိုသတ္သတ္ပိတ္ထားေပးတဲ႔စနစ္ပါ။ 
Profile ကို စိတ္ၾကိဳက္ သတ္မွတ္ ထားလို႕ရပါတယ္။Profile ထဲမွာ Ringtone ဖုန္းသံ ေရြးနိုင္ပါတယ္။ အသံ အတိုး၊အက်ယ္၊ Keypad Tone နံပါတ္နိပ္ တဲ႕အသံ အမ်ိဳးအစားပါ။ ပိတ္တာ၊တိုးတာ ပါတယ္။Massege လာတဲ႔႕အခါ လာေစခ်င္ တဲ႕အသံ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ႕ Save လုပ္ျပီးထြက္ ႏိုင္ပါတယ္။
Network - ဒီစနစ္က မိမိဖုန္းမွာ Network လိုင္းပူးတာ၊ လိုင္းမရွိတဲ႕ အခါမ်ိဳးမွာ ျပန္ရွာဖို႕ပါ။ - Setting ကိုသြားျပီး၊ Mobile Network ကိုသြားျပီး ၊ Mobile Network ကိုသြားပါ။ အဲဒီအထဲက Network Automatically 
အလိုအေလ်ာက္ ရွာတဲ႕ (မိမိလိုင္း အစစ္အမွန္ ကိုရွာေပးတဲ႕စနစ္ပါ) ဒါနဲ႕မရမွ Manually (မိမိကိုင္တိုင္ လိုင္း
ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ျခင္းပါ။မွန္ကန္ေအာင္ေရြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ MPT ဆို MPT ေပါ႕။

Sunday, August 9, 2015

Networking HR

Networking HR
တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ေမြးမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိ္ုင္းမွာ အေျခအေနအမ်ားၾကီး ေကာင္းႏုိင္တယ္၊ ဘာေၾကာင္းလည္းဆုိေတာ့ Network တပ္ဆင္ျခင္း၊ အစဥ္တစုိက္ ထိန္းသိမ္းျခင္းက အမ်ားၾကီး အက်ဳံး ၀င္လာမွာပါ။ အိမ္မ်ား၊ ရုံးမ်ား၊ မီနီမတ္ မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Network တပ္ဆင္ျခင္း (ထိန္းသိမ္း)ျခင္းမ်ား လုိအပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ေခတ္ေရစီးအရ တိုးတက္တဲ႔ ႏိုင္ငံမွာ Network စနစ္မ်ားဟာ အဆင့္ဆင့္ အရွိန္အဟုန္ တိုးျမင့္လွွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ထို႔အတူ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ျမိဳ႕ႏွင့္တစ္ျမိဳ ႔မွာလည္း ထိုကဲ႔သို႕ ကူးလူူး ပ်ံႏွံ႔သြားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။Network စနစ္ဟာ လုပ္ငန္းအသီးသီးႏွင့္ သက္ဆိုင္
 ေနမွာပါ ဘာျဖစ္လို႕ေျပာရလည္းဆိုရင္ မိမိလုပ္ငန္းလြယ္ကူ လ်င္ျမန္ အဆင္ေခ်ာမြတ္ေစဖို႔ Network ခ်ိတ္ ဆက္မွသာ ျပီးျပည့္ စံုေစမွာပါ။ လုပ္ငန္းတိုင္းနဲ႕ သက္ဆိုင္ေစမယ္ဆိုတာက ဥပမာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္
မိမိလုပ္ငန္းကို ရံုးအေဆာက္အဦး အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္၊ အခန္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ား၊ျမိဳ႕ရြာမ်ား ခြဲျပီးျပန္႕
ပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျပီဆိုရင္လိုအပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားပို႕ေဆာင္ဖို႕ လူသံုးေနစရာ မလိုပါဘူး Networkေပၚကေန   ဖိုင္ေတြ ၊လိုအပ္ေနတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ပို႕ေဆာင္လို႔ရပါ တယ္။ အဲဒါဟာ လူေတြကို လုပ္အား ကို သက္သာေစပါတယ္ ပိုေနတဲ႔ လုပ္အားေတြ ကို အျခားေနရာမွာ စီမံ ခန္႔ခြဲေစ ႏိုင္မွာပါ။ ဘဏ္ ေတြအေန နဲ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခု E-card, Visa card, Credit card ေတြ ကေနျပီး ေငြလြဲ၊ေငြထုတ္ျခင္း စတဲ႔ ကိစၥ   ေတြ ကို လည္းအခ်ိန္နဲ႕တေျပညီ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမွာေမးႏိုင္တာက Networking ႏွင့္  ဘဏ္နဲ႔ ဘာပတ္သက္ လဲဆိုရင္ သိပ္ကိုပါ၀င္ပတ္သက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဘဏ္ ေတြမွာ Securityေတြထားရွိသလို   E-card,Credit card ေတြမွာလည္း လံုျခံဳေရး (Network security) စနစ္ေတြ အထူးလို အပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ICT အခန္းက႑ဟာ သိပ္ျပီးက်ယ္၀န္း ပါတယ္ ရွဳပ္ေထြးတဲ့ျပသာနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။မီးပိြဳင့္၊ ရထား ၊ေလဆိပ္  ေတြဟာ Computer Program မ်ားျဖင့္ Auto  လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစမွာပါ။ Networking နည္းတူ Network security ေတြဟာလည္း  လြန္ စြာမွအေရးပါအရာေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။